§ 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів - ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОПЯ