Розділ 1. Текст - § 2. Мета тексту. Типи текстів

Сторінка 7 Вправа 4. Прочитай текст. Подумай, чим він відрізняється від попередніх текстів про ромашку. Про що розмірковує автор (авторка)?

Чи подобається вам ромашка? Ота дрібна польова квітка, яка прикрашає поле своєю яскравістю. Мені дуже подобається. Спитаєте, за що? Можливо, за те, що ромашка схожа на маленьке сонечко. Чи, може, за те, що із квіток ромашки можна сплітати чарівні віночки. А може, за те, що на пелюстках ромашки можна ворожити, загадуючи бажання. А може, за її ніжність... Не знаю за що, але ромашка мені дуже подобається!


Текст, у якому висловлено думки автора (авторки) про певний предмет, учинок, якусь подію, власні почуття, називають текстом-есе.

Тема тексту-есе: авторські роздуми про власне ставлення до рослини ромашки.

Головна думка: «ромашка мені дуже подобається!»

Зачин (вступ). Чи по-до-ба-є-ться вам ро-ма-шка? О-та дрі-бна по-льо-ва кві-тка, я-ка при-кра-ша-є по-ле сво-є-ю я-скра-ві-стю.

Основна частина. Ме-ні ду-же по-до-ба-є-ться. Спи-та-є-те, за що? Мо-жли-во, за те, що ро-ма-шка схо-жа на ма-лень-ке со-не-чко. Чи, мо-же, за те, що із кві-ток ро-ма-шки мо-жна сплі-та-ти ча-рів-ні ві-но-чки. А мо-же, за те, що на пе-лю-стках ро-ма-шки мо-жна во-ро-жи-ти, за-га-ду-ю-чи ба-жа-ння. А мо-же, за ї-ї ні-жність...

Кінцівка (висновок). Не зна-ю за що, а-ле ро-ма-шка ме-ні ду-же по-до-ба-є-ться!

Повідомити про помилку