ГДЗ Українська мова 10 клас М.Я. Плющ, В.І.Тихоша 2010 

ГДЗ Українська мова 10 клас М.Я. Плющ, В.І.Тихоша (2010 рік)
 • Автори:
 • Тип: Відповіді до підручника
 • Рік видання: 2010
 • Видавництво: Освіта, Київ
 • 41

Обери відповідь до вправи

 • Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні № 14-60

  • § 2. Основні функції мови № 14

   14
  • § 3. Мова і держава. Українське законодавство про мову № 21-23

   21 22 23
  • § 4. Мовний «суржик», його причини. Проблеми екології української мови № 27-30

   27 28 30
  • § 5. Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов’янських мов № 34-60

 • З історії розвитку української мови № 70-97

  • § 7. Поява писемності у східних слов'ян. Створення слов’янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні слов'янської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов'янських систем письма № 70-76

  • § 8. Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича № 82

   82
  • § 9. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт № 95-97

   95 96 97
 • Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови № 112-144

  • § 10. Форми існування мови № 112

   112
  • § 11. Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови № 121

   121
  • § 12. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села № 137-144

 • Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему № 151-233

  • § 13. Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості з історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних № 151-158

  • § 15. Звук мовлення і фонема № 168

   168
  • § 16. Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних № 179-183

  • § 17. Спрощення в групах приголосних № 188-189

  • § 18. Подовження і подвоєння приголосних № 193-198

  • § 19. Чергування звуків № 201-204

  • § 20. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні, морфологічні зміни № 207-213

  • § 21. Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення № 215-233

 • Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови № 240-274

  • § 22. Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їхніх сполучень № 240

   240
  • § 23 Вимова звукосполучень приголосних Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах № 244-245

  • § 24. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм № 260-274

 • Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів № 278-347

  • § 25. Українська графіка № 278-288

  • § 26. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії № 295

   295
  • § 27. Правопис м'якого знака та апострофа № 301-306

  • § 28. Написання складних слів разом, окремо, через дефіc № 308-316

  • § 29. Написання слів іншомовного походження № 322-328

  • § 30. Складоподіл в українській мові № 330-335

  • § 31. Правила переносу слів із рядка в рядок № 339-347

 • Лексикологія української мови як учення про лексичний склад № 347-493

  • § 32. Слово як одиниця мови. Ознаки слова № 347-348

  • § 33. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень № 366

   366
  • § 34. Омоніми. Пароніми № 381-399

  • § 35. Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд № 400-408

  • § 36. Антоніми та їхні види № 415-432

  • § 38. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови № 447-458

  • § 39. Лексика української мови за сферою її використання і стилістичною диференціацією № 470-493

 • Фразеологія як розділ мовознавства № 504-537

  • § 41. Фразеологічні одиниці української мови № 504-507

  • § 43. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів № 522-537

 • Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників № 565

  • § 45. З історії української лексикографії № 565

   565
 • Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів № 574-623

  • § 46. Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ № 574-578

  • § 47. Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення № 585-593

  • § 48. Історичні зміни в морфемному складі слова № 604-607

  • § 49. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників № 612-613

  • § 50. Способи творення та написання складних і складноскорочених слів № 619-623

 • Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови № 639-641

  • § 51. Граматичні катетегорії, граматичні значення і граматичні форми № 639-641

 • Самостійні частини мови № 644-902

 • Службові частини мови № 905-944


Варто переглянути

08.11 13:44
не якісне фото

До вправи: 905