Розділ 4. Будова слова - § 22. Наголос

Завдання 4

Прочитайте слова у кожному стовпчику і порівняйте.
орган - орган          озера - озера дорога - дорога
приклад - приклад пісні - пісні     дзвони - дзвони
• Поставте питання до слів. Поясніть їхні значення.
• Наведіть свої приклади, як наголос змінює значення слова чи його форму. Запишіть.

Розв'язання:

• (що?) о́рган - (що?) орга́н
(що?) при́клад - (що?) прикла́д
(чого?) о́зера - (що?) озе́ра
(чого?) пі́сні - (що?) пісні́
(що?) доро́га - (яка?) дорога́
(що?) дзво́ни - (що роби? Дзвони́
• За́мок - замо́к, а́тлас - атла́с, пла́чу - плачу́.

Повідомити про помилку