Розділ 4. Будова слова - § 25. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Завдання 2

Прочитайте слова. Чи можна перевірити наголосом правопис пропущених у них букв?
Ап..тит, хв..лина, ч..решня, гр..міти, д..ректор, кр..ниця, пш..ниця.
• Перевірте написання цих слів за орфографічним словником і запишіть, уставляючи замість крапок пропущені букви.

Розв'язання:

Апетит, хвилина, черешня, гриміти, директор, криниця, пшениця.

Повідомити про помилку