БУДОВА СЛОВА

Вправа 3

Запишіть слова, позначте в них наголос. За потреби скористайтеся словником

Каса, олень, сила, земля, дружба. Алфавіт, завжди, мабуть, помилка, пензлик. Кобзар, театр, геній, село, земля, людина. Читання, сантиметр, посередині, черговий, молоко.

  • Поясніть, чому визначені вами слова є «зайвими».
  • Чим особливі слова другого рядка? Назвіть ще кілька слів із подвійним наголосом.

Ка́са, о́лень, си́ла, земля́, дру́жба.
Алфа́ві́т, за́вжди́, ма́бу́ть, по́ми́лка, пе́нзлик.
Кобза́р, теа́тр, ге́ній, село́, земля́, люди́на.
Чита́ння, сантиме́тр, посере́дині, чергови́й, молоко́.

Повідомити про помилку