Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 1. Прочитай повідомлення, яке надіслали Родзинці Елішка і Томаш. Придумай йому заголовок.


Справ-жньо-ю гор-ді-стю Че-хі-ї є зам-­ки. Най-біль-шим не тіль-ки в Че-хі-ї, а й у Єв-ро-пі вва-жа-є-ться за-мок «Празь-кий град». У ньо-му ро-змі-щу-є-ться ре-зи-ден-­ці-я пре-зи-ден-та Че-хі-ї.

Сто-го-дні зам-ки жи-вуть су-ча-сним жи-ттям. У них вла-што-ву-ють ри-цар-ські тур-ні-ри, ко-стю-мо-ва-ні дій-ства, кон-цер-ти ста-ро-ви-нно-ї му-зи-ки, де-гу-ста-­ці-ю на-ці-о-наль-них страв. У де-я-ких о-бла-што-ва-ні му-зе-ї. Че-хи лю-блять і бе-ре-жуть ці пам'-я-тки. За рік о-бов'-яз-ко-во ві-дві-ду-ють при-най-мні о-дин за-мок.

 

Заголовок: «Замки – гордість Чехії».

Повідомити про помилку