Повторюю знання про звуки і букви

Вправа 7. 

Береги Дніпра і Влтави з'єднують мости. У Києві їх вісім, у Празі — десять. Найкрасивіший і найстаріший Карлів міст є візитівкою Праги.

Перевірка правопису: Дніпра, Влтави (велика буква у власних назвах річок); Києві, Празі, Праги (власні назви столиць); Карлів міст (власна назва моста), береги́ (ненаголошений звук [е], бо бе́рег), візиті́вкою (бо візи́т).

Поділили слова на склади: кіль-кі-стю, ви-ру-є, о-зна-ча-є, з’є-дну-ють, най-ста-рі-ший, міст.

Поділили для переносу різними способами:

кі-лькістю, кіль-кістю, кількі-стю, кількіс-тю;

ви-рує;

оз-начає, озна-чає;

з’є-днує, з’єд-нує;

най-старіший, найста-ріший, найстарі-ший;

міст.

Повідомити про помилку